1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: woodland.games
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Woodland Games S.A. BLUSZCZAŃSKA 76/PAW. 6, 00-712 WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: contact@woodland.games
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

1. General informations

  1. This policy concerns the website available at the following URL: woodland.games. The service is operated by Woodland Games S.A., BLUSZCZAŃSKA 76/PAW. 6, 00-712 WARSZAWA, MAZOWIECKIE Province, which is also the administrator of personal data. The contact email address for the operator is contact@woodland.games. The operator is the administrator of your personal data in relation to the data voluntarily provided on the website. The website uses personal data for the following purposes:
  • Conducting a newsletter
  • Running a commenting system
  • Running a classified ads system
  • Displaying user ads
  • Responding to queries submitted via forms
  • Presenting offers or information The website collects information about users and their behaviour in the following ways:
  • By voluntarily entered data in forms that are entered into the operator’s systems
  • By saving cookie files (so-called „cookies”) on end-user devices

2. Selected data protection methods used by the operator

 1. The places where personal data is logged in and entered are protected by a transmission layer (SSL certificate). This encrypts personal data and login data entered on the site on the user’s computer, and can only be read on the destination server. Personal data stored in the database is encrypted in such a way that only the operator holding the key can read it. This protects the data in case of theft of the database from the server. User passwords are stored in hashed form. The hashing function works one way, meaning it cannot be reversed, which is the current standard for storing user passwords. The operator periodically changes its administrative passwords. To protect data, the operator regularly backs up data. An essential element of data protection is the regular updating of all software used by the operator to process personal data, including regular updates of programming components.
 2. Hosting The service is hosted (technically maintained) on the operator’s servers: cyberFolks.pl.
 3. Your rights and additional information about how data is used In certain situations, the administrator has the right to transfer your personal data to other recipients if it is necessary to perform the contract concluded with you or to fulfill obligations that the administrator is subject to. This applies to such groups of recipients as companies providing marketing services on behalf of the administrator. Your personal data processed by the administrator will not be stored for longer than is necessary to perform the activities related to them, as specified by separate regulations (e.g. accounting). In the case of marketing data, data will not be processed for more than 3 years. You have the right to request from the administrator:
 • Access to personal data concerning you
 • Rectification of data
 • Erasure of data
 • Restriction of data processing
 • And data portability. You also have the right to object to the processing of data under point 3.3 c) for the purpose of processing personal data for legitimate interests pursued by the administrator, including profiling. However, the right to object cannot be exercised if there are valid legal grounds for the processing that override your interests, rights, and freedoms, in particular to establish, assert, or defend claims. You can file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, regarding the administrator’s actions.

3. Hosting

 1. The website is hosted (technically maintained) on the servers of the operator: cyberFolks.pl.

4. Your rights and additional information on how your data is used

 1. In some situations, the Administrator may have the right to transfer your personal data to other recipients if it is necessary to perform the agreement concluded with you or to fulfill the obligations of the Administrator. This applies to such groups of recipients as:

  • companies providing marketing services on behalf of the Administrator

  Your personal data processed by the Administrator will not be stored for longer than necessary to perform the activities related to them specified by separate regulations (e.g. accounting regulations). In relation to marketing data, the data will not be processed for longer than 3 years.

  You have the right to request from the Administrator:

  • access to your personal data,
  • their correction,
  • deletion,
  • processing restrictions,
  • and data portability.

  You have the right to object to the processing referred to in point 3.3 c) regarding the processing of personal data for the purpose of pursuing legally justified interests by the Administrator, including profiling. However, the right to object cannot be exercised in the event of the existence of legally justified grounds for processing, overriding your interests, rights, and freedoms, in particular establishing, investigating, or defending claims.

  You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, regarding the actions of the Administrator.

  Providing personal data is voluntary but necessary to use the Service.

  Actions may be taken against you involving automated decision-making, including profiling, to provide services under the concluded agreement and for the Administrator’s direct marketing.

  Personal data is not transferred to third countries within the meaning of the provisions on the protection of personal data. This means that we do not transfer them outside the European Union.

5. Informations in forms

 1. The Service collects information voluntarily provided by the user, including personal data, if provided.
  The Service may save information about connection parameters (timestamp, IP address).
  In some cases, the Service may save information that facilitates linking the data in the form with the user’s email address filling out the form. In such a case, the user’s email address appears inside the URL address of the page containing the form.
  Data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. to process a service request or business contact, register services, etc. Each time, the context and description of the form clearly informs what it is used for.

6. Administrator logs

 1. User behavior information in the service may be logged by the Administrator. This data is used to administer the service.

7. Significant marketing techniques

 1. The Operator uses statistical analysis of website traffic through Google Analytics (Google Inc. based in the USA). The Operator does not transfer any personal data to the operator of this service, only anonymized information. The service is based on the use of cookies on the user’s end device. With regard to information about the user’s preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit information resulting from cookie files using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/
  The Operator uses Facebook pixel. This technology allows Facebook (Facebook Inc. based in the USA) to know that a registered user is using the Service. In this case, the Operator does not provide any additional personal data to Facebook. The service is based on the use of cookies on the user’s end device.

8. Information about cookies

 1. The website uses cookies.
  Cookies are computer data, particularly text files, which are stored on the end device of the User of the website and intended for using the website’s web pages. Cookies usually contain the name of the website they come from, the time they are stored on the end device, and a unique number.
  The operator of the website is the entity placing cookies on the end device of the User and gaining access to them.
  Cookies are used for the following purposes:

  maintaining a user session on the website (after logging in), so that the user does not have to re-enter their login and password on each subpage of the website;
  achieving the purposes specified above in the „Important marketing techniques” section.
  Two basic types of cookies are used on the website: „session” cookies and „persistent” cookies. „Session” cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until logging out, leaving the website, or turning off the software (internet browser). „Persistent” cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the User.
  Web browsing software (internet browser) usually allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Users of the website can change these settings. The internet browser allows for the deletion of cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject is available in the help or documentation of the internet browser.
  Limitations on the use of cookies may affect some functionalities available on the website’s web pages.
  Cookies placed on the User’s end device may also be used by entities cooperating with the operator of the website, particularly companies such as Google (Google Inc. based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the USA), and Twitter (Twitter Inc. based in the USA).

9. Cookie management – how to give and withdraw consent in practice?

  • If a user does not wish to receive cookies, they can change their browser settings. Please note that disabling cookies that are necessary for authentication, security, and user preference maintenance may make it difficult or, in extreme cases, impossible to use the website.

   To manage cookie settings, select the internet browser you are using from the list below and follow the instructions:

  • Edge

  • Internet Explorer

  • Chrome

  • Safari

  • Firefox

  • Opera

   Mobile devices:

  • Android

  • Safari (iOS)

  • Windows Phone

 

This website uses cookies

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes as specified in the privacy policy. Denying consent may make related features unavailable.